OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Údaje o prevádzkovateľovi Názov prevádzkovateľa: VUP, a.s. Sídlo: Nábrežná 4, 971 04 Prievidza IČO: 36 002 071 Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 313/B Štatutárny orgán prevádzkovateľa (alebo osoba oprávnená konať v jeho mene): Ing. Roman Karlubík, predseda predstavenstva 3. Zoznam (rozsah) osobných údajov • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, adresa na doručovanie, mobilné číslo, emailová adresa, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, bankové spojenie, číslo bankového účtu a údaje o platobnej karte. 4. Účel spracúvania osobných údajov Osobné údaje špecifikované v bode 3 tohto súhlasu (ďalej len „osobné údaje") spracúva prevádzkovateľ v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na nasledovné účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom). 5. Čas platnosti súhlasu Tento súhlas sa udeľuje na dobu určitú, pričom zaniká dňom skončenia zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom. Zákonom stanovené povinnosti prevádzkovateľa archivovať údaje zo spotrebiteľskej zmluvy týmto nie sú dotknuté. 6. Poučenie dotknutej osoby ohľadne podmienok poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov Dotknutá osoba je oboznámená s identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi prevádzkovateľa a s účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj s právnym základom spracúvania osobných údajov. Zároveň je dotknutá osoba poučená o: a) dobe uchovávania osobných údajov, b) práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, c) práve na opravu osobných údajov, d) práve na vymazanie osobných údajov, e) práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, f) práve namietať spracúvanie osobných údajov, g) práve na prenosnosť osobných údajov, h) práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ch) práve podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov, i) tom, že poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, že ako dotknutá osoba som povinný poskytnúť osobné údaje a o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov a j) tom, že neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Dotknutá osoba vyhlasuje, že je riadne informovaná o tom, že má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Toto odvolanie súhlasu však nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila a to buď elektronicky zaslaním odvolania súhlasu na email prevádzkovateľa: vup@vupas.sk alebo doručením písomného odvolania súhlasu na adresu sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba vyhlasuje, že súhlasí so spracovaním osobných údajov na vyššie uvedený a súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poskytla slobodne, jasne a zrozumiteľne.

Na začiatok stránky

Copyright © 2024 VUP a.s.

INFORMÁCIEKONTAKT PRODUKTYOBCHODNÉ PODMIENKYMAPA STRÁNOKPOSLAŤ ZNÁMEMUOCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu