MENU


NÁKUPNÝ KOŠÍK

Užívateľ : Neprihlásený

Suma celkom (0.00 €)
Počet položiek : 0 ks

NAŠE SLUŽBY / AKREDITOVANÉ SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIA ATBEL

Akreditované skúšky a merania

Akreditované meranie koncentrácie škodlivých látok v pracovnom ovzduší v súlade s platnou legislatívou

Prchavé organické v tomto členení:

 •     alkány, alkény a cyklány
 •     aromáty a alkylaromáty
 •     alifatické a cyklické aldehydy a ketóny
 •     acetáty a akryláty
 •     alifatické a cyklické alkoholy a étery
 •     chlórované uhľovodíky
 •     tuhé častice a pevné aerosóly.

Rozbory chemických produktov

 •     obsah vody
 •     teplota vzplanutia
 •     stanovenie triedy horľavosti

Rozbor náterových hmôt

 •     identifikácia a stanovenie prchavých organických látok (VOC a TOC) v náterových hmotách metódou plynovej chromatografie podľa platnej legislatívy
 •     stanovenie vody 

Neakreditované skúšky a merania

Meranie fyzikálno-chemických vlastností kvapalín a tuhých látok

 •     hustota, viskozita, index lomu
 •     teplota vznietenia
 •     teplota varu, teplota topenia

Rozbory zloženia plynov a bioplynu

 • kyslík, dusík, vodík, oxid uhličitý, oxid uhoľnatý
 • metán, príp. iné plynné uhľovodíky
 • sírovodík

 

Stanovenie zvyškových monomérov a zmäkčovadiel v plastoch

 • vinylchlorid, vinylacetát, styrén, akryláty, ftaláty


Ostatné rozbory

 • identifikácia neznámych látok spektrálnymi metódami a inými metódami (GC-MS, 13C a 1H NMR, IČ spektrometria, kapilárna izotachoforéza, atómová absorpčná spektrometria, plynová a kvapalinová chromatografia)
 • rozbory zmesí organických látok kapilárnou plynovou chromatografiou a vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou
 • stanovenie kovov v chemických produktoch v stopových koncentráciách
 • určenie identity a stanovenie čistoty chemických produktov pre účely REACH
 • stanovenie chemických vlastností látok odmernými metódami
 • vývoj analytických postupov podľa požiadaviek zákazníkov

 

Na začiatok stránky

Copyright © 2019 VUP a.s.

INFORMÁCIEKONTAKT PRODUKTYOBCHODNÉ PODMIENKYMAPA STRÁNOKPOSLAŤ ZNÁMEMUOCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu